طراحی سایت
سه شنبه 6 تير 1396.
عید سعید فطر مبارک و تهنیت باد
مؤسسه آموزش عالی عطار
کتابخانه مؤسسه
سایت کامپیوتر
صلوات خاصه امام رضا علیه السلام
 
 شهریه های دانشجویان کارشناسی ورودیهای مختلف به شرح ذیل میباشد:

رشته تحصیلی

شهریه ترم
 (علی الحساب)                             

مبلغ نقدی شهریه

مبلغ اقساطی شهریه

حسابداری ورودیهای 95و94

9,500,000

4.000.000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک بهمن ماه 95 و اردیبهشت 96

حسابداری ورودی93

9,000,000

3.500.000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک بهمن ماه 95 و اردیبهشت 96

حسابداری ورودی92

8,500,000

3.500.000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک بهمن ماه 95 و اردیبهشت 96

مدیریت ورودی 95

9,500,000

4.000.000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک بهمن ماه 95 و اردیبهشت 96

مدیریت ورودی 94

9,000,000

3.500.000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک بهمن ماه 95 و اردیبهشت 96

مدیریت ورودی 93

8,500,000

3.500.000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک بهمن ماه 95 و اردیبهشت 96

مدیریت ورودی 92

7,500,000

3.000.000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک بهمن ماه 95 و اردیبهشت 96

فقه ورودیهای 95و 94

9,000,000

3.500.000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک بهمن ماه 95 و اردیبهشت 96

علوم ورزشی ورودی 95

11,000,000

4.500.000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک بهمن ماه 95 و اردیبهشت 96

زبان ورودی 95

9,500,000

4.000.000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک بهمن ماه 95 و اردیبهشت 96

 تبصره : دانشجویانی که کمتر از 10 واحد درسی دارند
جهت محاسبه شهریه به واحد مالی مراجعه نمایند.

شماره حساب   425045768  فراگیر بانک تجارت

شماره حساب  0108079752008   سیبا بانک ملی

شماره حساب   5132352965  جام بانک ملت

واحد حسابداری 

سخن روز

:حضرت علی علیه السلام
کسی که تجربه اش کم است فریب میخورد

جستجو

اوقات شرعی