اطلاعیه شهریه کارشناسی پیوسته بهمن 1402

شهریه نیمسال دوم 1402 مقطع کارشناسی پیوسته
رشته تحصیلی  شهریه ترم
(علی الحساب)
مبلغ نقدی شهریه مبلغ اقساطی شهریه
حسابداری ورودی 1402 39,000,000 15.000.000 ریال نقد  ما بقی طی 3 فقره چک اسفند 1402 ، فروردین و اردیبهشت 1403
حسابداری ورودی 1401 35,000,000 14.000.000 ریال نقد  ما بقی طی 3 فقره چک اسفند 1402 ، فروردین و اردیبهشت 1403
حسابداری ورودی 1400 32,000,000 12.000.000 ریال نقد  ما بقی طی 3 فقره چک اسفند 1402 ، فروردین و اردیبهشت 1403
حسابداری ورودی 99 30,000,000 12.000.000 ریال نقد  ما بقی طی 3 فقره چک اسفند 1402 ، فروردین و اردیبهشت 1403
مدیریت ورودی 1402 38,000,000 15.000.000 ریال نقد  ما بقی طی 3 فقره چک اسفند 1402 ، فروردین و اردیبهشت 1403
 مدیریت ورودی 1401  36,000,000 14.000.000 ریال نقد  ما بقی طی 3 فقره چک اسفند 1402 ، فروردین و اردیبهشت 1403
مدیریت ورودی  1400 32,000,000 12.000.000 ریال نقد  ما بقی طی 3 فقره چک اسفند 1402 ، فروردین و اردیبهشت 1403
مدیریت ورودی  99 30,000,000 12.000.000 ریال نقد  ما بقی طی 3 فقره چک اسفند 1402 ، فروردین و اردیبهشت 1403
فقه ورودی 1402 37,000,000 15.000.000 ریال نقد  ما بقی طی 3 فقره چک اسفند 1402 ، فروردین و اردیبهشت 1403
 فقه ورودیهای 1401 35,000,000 14.000.000 ریال نقد  ما بقی طی 3 فقره چک اسفند 1402 ، فروردین و اردیبهشت 1403
 فقه ورودیهای 1400 32,000,000 12.000.000 ریال نقد  ما بقی طی 3 فقره چک اسفند 1402 ، فروردین و اردیبهشت 1403
 فقه ورودیهای 99 30,000,000 12.000.000 ریال نقد  ما بقی طی 3 فقره چک اسفند 1402 ، فروردین و اردیبهشت 1403
 زبان ورودی 1402 38,000,000 15.000.000 ریال نقد  ما بقی طی 3 فقره چک اسفند 1402 ، فروردین و اردیبهشت 1403
 زبان ورودی 1401  و 1400  28,000,000 12.000.000 ریال نقد  ما بقی طی 3 فقره چک اسفند 1402 ، فروردین و اردیبهشت 1403
 زبان ورودی 99 24,000,000 10.000.000 ریال نقد  ما بقی طی 3 فقره چک اسفند 1402 ، فروردین و اردیبهشت 1403
مشاوره ورودی 1402 37,000,000 15.000.000 ریال نقد  ما بقی طی 3 فقره چک اسفند 1402 ، فروردین و اردیبهشت 1403
مشاوره ورودی 1401 33,000,000 13.000.000 ریال نقد  ما بقی طی 3 فقره چک اسفند 1402 ، فروردین و اردیبهشت 1403
مشاوره ورودی 1400 و  99 30,000,000 12.000.000 ریال نقد  ما بقی طی 3 فقره چک اسفند 1402 ، فروردین و اردیبهشت 1403
--------- --------- --------- ---------
--------- --------- --------- ---------
--------- --------- --------- ---------
علوم ورزشی ورودی 1402  42,000,000 17.000.000 ریال نقد  ما بقی طی 3 فقره چک اسفند 1402 ، فروردین و اردیبهشت 1403
علوم ورزشی ورودی 1401 و 1400 38,000,000 15.000.000 ریال نقد  ما بقی طی 3 فقره چک اسفند 1402 ، فروردین و اردیبهشت 1403
علوم ورزشی ورودی  99 35,000,000 14.000.000 ریال نقد  ما بقی طی 3 فقره چک اسفند 1402 ، فروردین و اردیبهشت 1403
تبصره1 : دانشجویانی که کمتر از 10 واحد درسی دارند وهمچنین ورودیهای 98که سنواتی می باشند جهت محاسبه شهریه به واحد مالی مراجعه نمایند
شماره حساب : 1015157/07 جام بانک ملت 
شماره حساب : 0108079752008 سیبا بانک ملی 
شماره حساب : 425045768 فراگیر تجارت