شهریه نیمسال دوم 1402 مقطع کارشناسی ارشد

 

شهریه نیمسال دوم 1402 مقطع کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی  شهریه ترم
(علی الحساب)
مبلغ نقدی شهریه مبلغ اقساطی شهریه
ارشد حسابداری ورودی 402 81,000,000 32,000,000  مابقی طی سه فقره چک اسفند 402 و فروردین و اردیبهشت403  
ارشد مدیریت ورودی 402 81,000,000 32,000,000  مابقی طی سه فقره چک اسفند 402 و فروردین و اردیبهشت403  
ارشد اقتصاد ورودی 402 91,000,000 36,000,000  مابقی طی سه فقره چک اسفند 402 و فروردین و اردیبهشت403  
ارشد مدیریت و حسابداری 401 84,000,000 34,000,000  مابقی طی سه فقره چک اسفند 402 و فروردین و اردیبهشت403  
ارشد اقتصاد ورودی 401 117,000,000 47,000,000  مابقی طی سه فقره چک اسفند 402 و فروردین و اردیبهشت403  
تبصره1 : دانشجویان ورودی 400 ورودیهای ماقبل که پایان نامه یا پایان نامه مجدد دارند جهت محاسبه شهریه به واحد مالی مراجعه نمایند
شماره حساب : 0108079752008 سیبا بانک ملی 
شماره حساب : 425045768 فراگیر تجارت
شماره حساب : 5132352965 جام بانک ملت