گاهی یک رأی هم موثر است، هیچکس نگوید رأی من تنها چه تاثیری دارد. گاهی یک رأی یا چند رأی، در سرنوشت یک کشور اثر میگذارد.

 

گاهی یک رأی هم موثر است، هیچکس نگوید رأی من تنها چه تاثیری دارد. گاهی یک رأی یا چند رأی، در سرنوشت یک کشور اثر میگذارد.

"مقام معظم رهبری"

برگزاری تربیون آزاد با موضوع پاسخگویی به مسایل انتخابات

با پیگیری امور فرهنگی و به همت بسیج دانشجویی موسسه آموزش عالی عطارتریبون آزاد گفتگو با حضور کارشناسان صدا وسیمای مرکزاستان
و مسئولین و دانشجویان در محوطه این موسسه برگزار گردید.