مدارک موسسات آموزشی غیردولتی و غیرانتفاعی معتبر است

 

مدیر کل دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم گفت:

طی روزهای اخیر تبلیغات وسیعی در خصوص عدم اعتبار مدارک موسسات آموزشی و دانشگاه‌های غیردولتی و غیرانتفاعی انجام شده

است که صحت ندارد. مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم گفت: طی روزهای اخیر تبلیغات وسیعی در خصوص عدم

اعتبار مدارک موسسات آموزشی و دانشگاه‌های غیردولتی و غیرانتفاعی انجام شده است که صحت ندارد. مدیرکل دفتر آموزش عالی

غیردولتی وزارت علوم گفت: طی روزهای اخیر تبلیغات وسیعی در خصوص عدم اعتبار مدارک موسسات آموزشی و دانشگاه‌های

غیردولتی و غیرانتفاعی انجام شده است که صحت ندارد.