ثبت نام الکترونیک

توجه : مسیرها از بسترهای شبکه ای متفاوت شما را به پورتال دانشجویان متصل می کنند در صورتی که خارج از موسسه میباشید مسیر اول و اگر داخل موسسه میباشد مسیر دوم را انتخاب نمایید

1 - مسیر اول در ارتباط با ثبت نام الکترونیک  خارج از موسسه

2 - مسیر دوم در ارتباط با ثبت نام الکترونیک از داخل موسسه