ثبت نام الکترونیک

توجه : مسیرها از بسترهای شبکه ای متفاوت شما را به پرتال ثبت نام الکترونیک دانشجویان متصل می کنند در صورت ارتباط از طریق اینترنت مسیر اول و در صورت ارتباط از شبکه داخلی موسسه ( اینترانت داخلی ) مسیر دوم را انتخاب نمایید

1 - مسیر اول در ارتباط با پرتال ثبت نام الکترونیک دانشجویان از طریق اینترنت

2 - مسیر دوم در ارتباط با پرتال ثبت نام الکترونیک دانشجویان از طریق شبکه داخلی موسسه ( اینترانت داخلی )