اتوماسیون تغذیه

 

توجه : مسیرها از بسترهای شبکه ای متفاوت شما را به اتوماسیون تغذیه  متصل می کنند در

صورت عدم ارتباط یا کندی سرعت در یک مسیر از مسیر دیگر با پورتال ارتباط برقرار کنید.

1 - مسیر اول در ارتباط با اتوماسیون تغذیه خارج از موسسه

2 - مسیر دوم در ارتباط با اتوماسیون تغذیه خارج از موسسه

3 - مسیر سوم در ارتباط با اتوماسیون تغذیه  از داخل موسسه