پرتال استادان

 توجه : مسیرها از بسترهای شبکه ای متفاوت شما را به پورتال دانشجویان متصل می کنند در صورتی که خارج از موسسه میباشید مسیر اول و اگر داخل موسسه میباشد مسیر دوم را انتخاب نمایید

1 -  مسیر اول در ارتباط با پورتال استادان در صورتی که  خارج از موسسه میباشید

2 -  مسیر دوم در ارتباط با پورتال استادان در صورتی که داخل موسسه میباشید