پرتال استادان

 

 توجه : مسیرها از بسترهای شبکه ای متفاوت شما را به پورتال استادان متصل می کنند در

صورت عدم ارتباط یا کندی سرعت در یک مسیر از مسیر دیگر با پورتال ارتباط برقرار کنید.

1 -  مسیر اول در ارتباط با پورتال استادان  در صورتی که  خارج از موسسه میباشید

2 -  مسیر دوم در ارتباط با پورتال استادان در صورتی که خارج از موسسه میباشید

3 -  مسیر سوم در ارتباط با پورتال استادان در صورتی که داخل موسسه میباشید