پرتال استادان

 

 توجه : مسیرها از بسترهای شبکه ای متفاوت شما را به پورتال استادان متصل می کنند در

صورت عدم ارتباط یا کندی سرعت در یک مسیر از مسیر دیگر با پورتال ارتباط برقرار کنید.

1 -  مسیر اول در ارتباط با پورتال استادان خارج از موسسه

2 -  مسیر دوم در ارتباط با پورتال استادان خارج از موسسه

3 -  مسیر سوم در ارتباط با پورتال استادان از داخل موسسه