پرتال دانشجویان

توجه : مسیرها از بسترهای شبکه ای متفاوت شما را به پورتال دانشجویان متصل می کنند در صورتی که خارج از موسسه میباشید مسیر اول و اگر داخل موسسه میباشد مسیر دوم را انتخاب نمایید

1 - مسیر اول جهت ارتباط با پورتال دانشجویان از خارج  موسسه

2 - مسیر دوم  در ارتباط با پورتال دانشجویان از داخل موسسه