پرتال دانشجویان

 

توجه : مسیرها از بسترهای شبکه ای متفاوت شما را به پورتال دانشجویان متصل می کنند در

صورت عدم ارتباط یا کندی سرعت در یک مسیر از مسیر دیگر با پورتال ارتباط برقرار کنید.

1 - مسیر اول در ارتباط با پورتال دانشجویان خارج از موسسه

2 - مسیر دوم در ارتباط با پورتال دانشجویان خارج از موسسه

3 - مسیر سوم در ارتباط با پورتال دانشجویان از داخل موسسه