چارت دروس

فلوچارت دروس رشته های مدیریت

فلوچارت دروس دوره کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی

فلوچارت دروس دوره کارشناسی پیوسته مدیریت مالی

فلوچارت دروس دوره کارشناسی پیوسته مدیریت دولتی

فلوچارت دروس دوره کارشناسی پیوسته مدیریت کسب و کار کوچک

فلوچارت دروس دوره کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی مرتبط

فلوچارت دروس دوره کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی نامرتبط

فلوچارت دروس دوره کارشناسی ناپیوسته مدیریت دولتی مرتبط

فلوچارت دروس دوره کارشناسی ناپیوسته مدیریت دولتی نامرتبط

فلوچارت دروس دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل

فلوچارت دروس دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

فلوچارت دروس دوره کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش توسعه منایع انسانی

فلوچارت دروس دوره کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول

فلوچارت درسی دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک

فلوچارت درسی دوره کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی

سرفصل دروس رشته های مدیریت

سرفصل دروس دوره کارشناسی پیوسته  مدیریت بازرگانی

سرفصل دروس دوره کارشناسی ناپیوسته  مدیریت بازرگانی

سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی و بازایابی بین الملل

سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

سرفصل دروس دوره کارشناسی پیوسته کسب و کار کوچک

فلوچارت دروس گروه فقه و حقوق

فلوچارت دروس کارشناسی پیوسته فقه و حقوق

فلوچارت دروس کارشناسی پیوسته فقه و حقوق ورودی 96 به بعد

فلوچارت دروس گروه زبان انگلیسی

چارت دروس دوره کارشناسی رشته زبان انگلیسی ترم یک ای چهار

چارت دروس دوره کارشناسی رشته زبان انگلیسی ترم پنج الی شش

فلوچارت دروس رشته های حسابداری

فلوچارت دروس کارشناسی ناپیوسته حسابداری

فلوچارت دروس کارشناسی پیوسته حسابداری

فلوچارت دروس کارشناسی پیوسته حسابداری ورودی مهر 96 به بعد

فلوچارت دروس کارشناسی ارشد حسابداری

سرفصل دروس رشته های حسابداری

سر فصل دروس کارشناسی پیوسته  حسابداری

سر فصل دروس کارشناسی پیوسته  حسابداری وردی 96 به بعد

سر فصل دروس کارشناسی ناپیوسته  حسابداری 1399 به بعد

سر فصل دروس کارشناسی ارشد حسابداری 1399 به قبل

سر فصل دروس کارشناسی ارشد حسابداری 1400 به بعد

فلوچارت دروس گروه اقتصاد

سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد علوم  اقتصاد  ورودی 93 و ماقبل

سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد علوم  اقتصاد  ورودی 94 و مابعد

سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد اقتصاد تجارت الکترونیک

فلوچارت و سرفصل دروس کارشناسی رشته مشاوره

سرفصل دروس کارشناسی پیوسته رشته مشاوره

فلوچارت دروس کارشناسی پیوسته رشته مشاوره ورودیهای قبل از مهر 1400

فلوچارت دروس کارشناسی پیوسته رشته مشاوره ورودی هایی مهر 1400 به بعد

فرم پیشنهاد تحقیق پایان نامه کارشناسی گروه مشاوره فرمت Pdf

فرم پیشنهاد تحقیق پایان نامه کارشناسی گروه مشاوره فرمت Word

فلوچارت دروس رشته علوم ورزشی

 فلوچارت دروس دوره کارشناسی پیوسته رشته علوم ورزشی

فلوچارت درسی رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی ناپیوسته

فلوچارت دروس دوره کارشناسی ارشد گرایش آموزش تربیت بدنی  رشته علوم ورزشی

فلوچارت دروس دوره کارشناسی ارشد گرایش رشد حرکتی  رشته علوم ورزشی