چارت دروس

فلوچارت دروس رشته های مدیریت

فلوچارت دروس دوره کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی قبل از مهر 93

فلوچارت دروس دوره کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی بعد از مهر 93

فلوچارت دروس دوره کارشناسی پیوسته مدیریت مالی

فلوچارت دروس دوره کارشناسی پیوسته مدیریت دولتی

فلوچارت دروس دوره کارشناسی پیوسته مدیریت کسب و کار کوچک

فلوچارت دروس دوره کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

فلوچارت دروس دوره کارشناسی ناپیوسته مدیریت دولتی

فلوچارت دروس دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل

فلوچارت دروس دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

فلوچارت دروس دوره کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش توسعه منایع انسانی

فلوچارت دروس دوره کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش تحول

فلوچارت درسی دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک

فلوچارت درسی دوره کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی

سرفصل دروس رشته های مدیریت

سرفصل دروس دوره کارشناسی پیوسته  مدیریت بازرگانی

سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی و بازایابی بین الملل

سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

سرفصل دروس دوره کارشناسی پیوسته کسب و کار کوچک

فلوچارت دروس گروه فقه و حقوق

فلوچارت دروس کارشناسی پیوسته فقه و حقوق

فلوچارت دروس کارشناسی پیوسته فقه و حقوق ورودی 96 به بعد

فلوچارت دروس گروه زبان انگلیسی

چارت دروس دوره کارشناسی رشته زبان انگلیسی ترم یک ای چهار

چارت دروس دوره کارشناسی رشته زبان انگلیسی ترم پنج الی شش

فلوچارت دروس رشته های حسابداری

کارشناسی ناپیوسته حسابداری

کارشناسی پیوسته حسابداری

کارشناسی پیوسته حسابداری ورودی مهر 96 به بعد

کارشناسی ارشد حسابداری ورودی قبل از 93

کارشناسی ارشد حسابداری ورودی بعد از 93

سرفصل دروس رشته های حسابداری

سر فصل دروس کارشناسی  حسابداری

سر فصل دروس کارشناسی  حسابداری وردی 96 به بعد

سر فصل دروس کارشناسی ارشد حسابداری

فلوچارت دروس گروه اقتصاد

سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد علوم  اقتصاد  ورودی 93 و ماقبل

سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد علوم  اقتصاد  ورودی 94 و مابعد

سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد اقتصاد تجارت الکترونیک

فلوچارت و سرفصل دروس کارشناسی رشته مشاوره

سرفصل دروس کارشناسی پیوسته رشته مشاوره

فلوچارت دروس کارشناسی پیوسته رشته مشاوره

فلوچارت دروس رشته علوم ورزشی

 فلوچارت دروس دوره کارشناسی پیوسته رشته علوم ورزشی

فلوچارت درسی رشته علوم ورزشی مقطع کارشناسی ناپیوسته