ریاست موسسه

 

 

 

 

 

 

مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی : سرکار خانم دکتر وجیه هوشیار

مکان : ساختمان 2 واحد 6 حوزه ریاست

پست الکترونیک : v.hoshyar@attar.ac.ir