رئیس موسسه

 

 

 

 

 

 

مشخصات فردی:

نام : محمود رضا

نام خانوادگی : مشار موحد

پست الکترونیک : moshar@attar.ac.ir

 تحصیلات:

1) کارشناس مدیریت اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی

2) کارشناسی ارشد مدیریت موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

سوابق آموزشی:

1) تدریس اصول حسابداری 1و2و3 در اداره کل تعاون ویژه شرکت های تعاونی از سال 1361 تا کنون

2) تدریس امور مالی ویژه مدیران و بازرسان شرکت های تعاونی

3) تدریس اصول حسابداری (1) در دانشگاه علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

4) تدریس اصول حسابرسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

5) تدریس اصول حسابداری در مرکز آموزش مدیریت دولتی

6) تدریس اصول مدیریت در تعاونی ها در مرکز آموزش مدیریت دولتی

سوابق تحقیقاتی:

1) نقش تحقیقات در توسعه اقتصادی

2) عوامل موثر بر موفقیت شرکتهای تعاونی مصرف

 سوابق اجرایی:

1) حسابرس مدیریت تعاون شهری خراسان از سال 61 تا سال 64

2) معاون مدیریت تعاون شهری خراسان از سال 64 تا سال 71

3) معاون اداره تعاون خراسان از سال 71 تا آبان ماه سال 82

4) سرپرست اداره کل تعاون خراسان از آبان ماه سال 82 تا خرداد ماه سال 83

5) معاون امور تعاونی ها اداره تعاون خراسان از خرداد ماه 83 ادامه دارد

تألیف:

1) تألیف فرهنگ اصطلاحات حسابداری به زبان انگلیسی

2) چاپ مقاله های متعدد در نشریه تعاون و نشریه تعاونگران خراسان