ریاست موسسه

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی : آقای دکتر سید حسین مجتبوی

مکان : ساختمان 2 واحد 6 حوزه ریاست

جهت ارتباط با ریاست از این پست الکترونیک استفاده نموده و نقطه نظرات خود را ارسال فرمایید :
پست الکترونیک ریاست موسسه : dr.Mojtabavi@attar.ac.ir

رزومه علمی و شغلی دکتر سید حسین مجتبوی