دکتر محمد رضا بهمنش

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: محمد رضا بهمنش

آدرس پست الکترونیک: behmanesh435@yahoo.com

مدارک تحصیلی

کارشناسی  حسابداری (دانشگاه دولتی یزد)

کارشناسی ارشد حسابداری(دانشگاه دولتی شیراز)

دکترا تخصصی phd رشته حسابداری

سوابق تدریس در دانشگاه ها و مؤسسات علمی پژوهشی

عضو هیات علمی  تمام وقت موسسه آموزش عالی عطار از مرداد 1385

تدریس در موسسه آموزش عالی گام اندیشه

تدریس در دانشگاه آزاد مشهد، و دانشگاههای استان فارس

تدریس در موسسه علوم بانکی مشهد

لیست مقالات منتشر شده

1- مقاله ای با عنوان گزارشگری مالی مبنای تصمیم گیری، ماهنامه تدبیر،سال 1390، شماره237.

2- مقاله ای با عنوان «بررسی جایگاه شرکتهای سرمایه گذاری در بازار سرمایه (با تاکید بر صندوقهای سرمایه گذاری)»، فصلنامه

    دانش و پژوهش انجمن حسابداری ایران، سال 1386، شماره دهم.

3- مقاله ای با عنوان «طراحی مدل پیش بینی قیمت سهام شرکتهای سرمایه گذاری با استفاده از شبکه های عصبی مصبوعی (تحقیق

    موردی شرکت سرمایه گذاری البرز)»، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دانشگاه تهران، علمی- پژوهشی، سال 1384، شماره چهارم.

4- مقاله ای با عنوان «نقش گزارشات مالی و اطلاع رسانی شرکتهای پذیرفته شده در حمایت از حقوق صاحبان سهام»، ارائه شده در

    همایش راهکارهای توسعه حقوق سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار استان فارس، مورخ 6/11/1384.

5- مقاله ای با عنوان «حسابداری منابع انسانی»، مجله بهینه، نشریه تخصصی مدیریت و حسابداری دانشگاه شیراز، سال 1383،

    شماره هشتم.