آرش آرین پور

مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی: آرش آرین پور

آدرس پست الکترونیکی 1: a.arianpoor@yahoo.com
آدرس پست الکترونیکی 2: arash.arianpoor@attar.ac.ir

 

مدارک تحصیلی:

دانشجوی دکترای حسابداری (دانشگاه علامه طباطبائی)

کارشناسی ارشد حسابداری (دانشگاه فردوسی مشهد)

کارشناسی حسابداری (دانشگاه فردوسی مشهد)


سوابق تدریس در دانشگاه ها و مؤسسات علمی پژوهشی:

عضو هیأت علمی  تمام وقت موسسه آموزش عالی عطار

عضو هیأت علمی پاره وقت مؤسسه سنجش و پژوهش دی سیستم

تدریس در دانشگاه فردوسی مشهد

تدریس در دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

تدریس در مرکز آموزش های تخصصی کاربردی کوتاه مدت دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

تدریس در دانشگاه علمی کاربردی

تدریس در سازمان مدیریت صنعتی استان خراسان رضوی


لیست مقالات منتشر شده:

A Study on the Influences of Islamic values on Iranian accounting Practice and Development, Journal of Islamic Economics, Banking and Finance (JIEBF), Volume 10, No. 2, April-June 2014

Investigating the Effect of Internal Audit on the Performance of Private Banks' System, Journal of Accounting,Business and Management,Volume (20), No.1, May 2013, Page 46-58

A Comparison of Working Capital Management of Chemical and Medicine Listed Companies in Tehran Stock Exchange, International Journal of Business and Behavioral Sciences, Vol. 2, No.5, May 2012, pp.62-78

A study of the reasons for shortcomings in establishment of internet financial reporting  in Iran, African Journal of Business Management, Vol.5 (8), April 2011, pp. 3312-3321

A Study of the Integrity of Internet Financial Reporting: Empirical Evidence of Emerging Economy, Global Journal of Management and Business Research, Vol. 10,
Issue 1 (Ver 1.0), February 2010, pp. 148-158

 «بررسی رابطه چرخه تبدیل وجه نقد بر سودآوری شرکت ها»، نشریه پژوهشنامه توسعه مالی، سال دوم

«مطالعه تطبیقی مفاهیم مندرج در آیین رفتار حرفه ای حسابداران از دیدگاه تدوین کنندگان استانداردها و استفاده کنندگان از گزارشات مالی»، نشریه پژوهشنامه توسعه مالی، سال اول، شماره 2، پائیز و زمستان 1394، صفحه 91 تا 129

«بررسی تأثیر به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر روی مقایسه پذیری صورتهای مالی»، نشریه حسابرس، شماره 73، آبان ماه 1393، صفحه 72 تا 79

«بررسی تأثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی و تکنولوژی آموزش بر یادگیری و کیفیت تدریس»، یازدهمین همایش ملّی حسابداری ایران (17 و 18 مهر ماه 1392)، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

«حسابرسی عملکرد و نقش آن در نیل به اهداف»، دومین همایش ملّی علوم مدیریت نوین (14 شهریور ماه 1392)، گرگان، استان گلستان

«گزارشگری مالی اینترنتی»، نشریه حسابدار، شماره 199، مهرماه 1387، صفحه 76 تا 86

پروژه تحقیقاتی با عنوان «محاسبه قیمت تمام شده فعالیت های دفتر آموزش و پژوهش استانداری»، 1391، استانداری خراسان.

پروژه تحقیقاتی با عنوان «اجرای طرح ها و پروژه های مطالعاتی و اجرایی اداره حسابرسی داخلی»، 1385، اداره مرکزی آستان قدس رضوی .