دکتر آرش آرین پور

آدرس پست الکترونیکی 1: a.arianpoor@yahoo.com
آدرس پست الکترونیکی 2: arash.arianpoor@attar.ac.ir

 

مدارک تحصیلی:

دکترای حسابداری (دانشگاه علامه طباطبائی)

کارشناسی ارشد حسابداری (دانشگاه فردوسی مشهد)

کارشناسی حسابداری (دانشگاه فردوسی مشهد)

 

مرتبه علمی: استادیار

 

سوابق تدریس در دانشگاه ها و مؤسسات علمی پژوهشی:

عضو هیأت علمی  تمام وقت موسسه آموزش عالی عطار

عضو هیأت علمی پاره وقت مؤسسه سنجش و پژوهش دی سیستم

عضو انجمن حسابداری مدیریت ایران

تدریس در دانشگاه فردوسی مشهد

تدریس در دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

تدریس در مرکز آموزش های تخصصی کاربردی کوتاه مدت دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

تدریس در دانشگاه علمی کاربردی

تدریس در سازمان مدیریت صنعتی استان خراسان رضوی

دوره حسابداری مدیریت برای مدیران، معاونین و کارکنان علوم پزشکی خراسان

 
 
لیست مقالات منتشر شده:

A framework for Business Sustainability Performance using Meta-Synthesis (2020), Management of Environmental Quality

The Relationship between Market Value, Capital Expenditures, Value Creation and Product Market Power in Tehran Stock Exchange (In Press), Journal of Economics Finance and Administrative Science

Corporate Governance and Cost of Equity: Evidence from Tehran Stock Exchange (2020), Journal of  Asian Finance, Economics and Business, Journal of Asian Finance, Vol 7, No 7, pp. 149 – 158

A Study on the Influences of Islamic values on Iranian accounting Practice and Development (2014), Journal of Islamic Economics, Banking and Finance (JIEBF), Volume 10, No. 2, April-June

Investigating the Effect of Internal Audit on the Performance of Private Banks' System (2013), Journal of Accounting,Business and Management,Volume (20), No.1, May, Page 46-58

A Comparison of Working Capital Management of Chemical and Medicine Listed Companies in Tehran Stock Exchange (2012), International Journal of Business and Behavioral Sciences, Vol. 2, No.5, May, pp.62-78

A study of the reasons for shortcomings in establishment of internet financial reporting  in Iran (2011), African Journal of Business Management, Vol.5 (8), April, pp. 3312-3321

A Study of the Integrity of Internet Financial Reporting: Empirical Evidence of Emerging Economy (2010), Global Journal of Management and Business Research, Vol. 10, Issue 1 (Ver 1.0), February, pp. 148-158

 

تحلیل عملکرد پایدار اجتماعی و تأثیر آن در هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1398)، نشریه پژوهش های اقتصاد پولی مالی، دوره 26، شماره 17، بهار و تابستان

مدل عملکرد پایدار کسب و کار در ایران (1397)، نشریه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال هفتم، شماره 27، پائیز، صفحه 181 تا 203

تحلیل عملکرد پایدار زیست محیطی و تأثیر آن بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1397)، دو فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، سال سوم، شماره پنجم، بهار و تابستان، صفحه 1 تا 39

بررسی رابطه چرخه تبدیل وجه نقد بر سودآوری شرکت ها (1397)، نشریه پژوهشنامه توسعه مالی، سال دوم

مطالعه تطبیقی مفاهیم مندرج در آیین رفتار حرفه ای حسابداران از دیدگاه تدوین کنندگان استانداردها و استفاده کنندگان از گزارشات مالی (1394)، نشریه پژوهشنامه توسعه مالی، سال اول، شماره 2، پائیز و زمستان، صفحه 91 تا 129

بررسی تأثیر به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر روی مقایسه پذیری صورتهای مالی (1393)، نشریه حسابرس، شماره 73، آبان ماه، صفحه 72 تا 79

بررسی تأثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی و تکنولوژی آموزش بر یادگیری و کیفیت تدریس (1392)»، یازدهمین همایش ملّی حسابداری ایران (17 و 18 مهر ماه)، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

حسابرسی عملکرد و نقش آن در نیل به اهداف (1392)، دومین همایش ملّی علوم مدیریت نوین (14 شهریور ماه)، گرگان، استان گلستان

گزارشگری مالی اینترنتی (1387)، نشریه حسابدار، شماره 199، مهرماه، صفحه 76 تا 86

پروژه تحقیقاتی با عنوان «محاسبه قیمت تمام شده فعالیت های دفتر آموزش و پژوهش استانداری» (1391)، استانداری خراسان.

پروژه تحقیقاتی با عنوان «اجرای طرح ها و پروژه های مطالعاتی و اجرایی اداره حسابرسی داخلی» (1385)، اداره مرکزی آستان قدس رضوی.

 

داوری در نشریات معتبر بین المللی :

نمایه

عنوان نشریه

کشور

Publisher

SCOPUS

Managerial Auditing Journal

انگلستان

Emerald

SCOPUS

Current Psychology

آمریکا

Springer

SCOPUS

Competitiveness Review

انگلستان

Emerald

SCOPUS

Nankai Business Review International

انگلستان

Emerald

SCOPUS

Journal of Modelling in Management

انگلستان

Emerald

SCOPUS

Qualitative Research in Financial Markets

انگلستان

Emerald

SCOPUS

International Journal of Law and Management

انگلستان

Emerald

SCOPUS

International Journal of Quality and Service Sciences

انگلستان

Emerald

SCOPUS

Accounting Research Journal

انگلستان

Emerald

SCOPUS

International Journal of Business Excellence

انگلستان

Inderscience Publishers

SCOPUS

Journal of Facilities Management

انگلستان

Emerald

SCOPUS

Journal of Public Affairs

آمریکا

Wiley-Blackwell

SCOPUS

International Journal of Law and Management

انگلستان

Emerald

SCOPUS

International Journal of Emerging Markets

انگلستان

Emerald

 

 

راهنمایی/ مشاوره پایان نامه:

بررسی نقش دانش مالی و استقلال هیأت مدیره و کمیته حسابرسی بر ارزش شرکت

بررسی روابط مشترک بین ساختار سرمایه، جریان وجه نقد آزاد، عملکرد و تنوع در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رابطه بین محتوای اطلاعاتی سود و حق الزحمه حسابرسی با توجه به نقش سیاست تقسیم سود

تأثیر اهرم مالی و جریان نقد آزاد بر عملکرد شرکت در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت ها

بررسی سود پیش بینی شده در تعیین قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در فرا بورس

بررسی تأثیر ارتباط سیاسی بر اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه بین بهای تمام شده حمل و نقل جاده ای با متغیرهای کلان اقتصادی

بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شعب بانک تجارت مشهد

بررسی رابطه بین همبستگی اعضای هیأت مدیره و معامله با اشخاص وابسته با پاداش هیأت مدیره

بررسی رابطه بین استراتژی کسب و کار با سرمایه فکری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رابطه بین بازده غیر عادی و ارزش آفرینی بر کیفیت و حق الزحمه حسابرسی

رابطه بین بی ثباتی اجزا سود و زیان و حق الزحمه جاری و آتی حسابرسی

بررسی کیفیت حسابداری از دیدگاه ذینفعان

بررسی رابطه بین سنگرگیری مدیریت و استراتژی کسب و کار

رابطه بین به موقع بودن و قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری با تجدید ارائه و ضعف کنترل های داخلی

اثر ساختار مالکیت بر رابطه بین توانایی مدیریت و مدیریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تأثیر تجدید ارائه صورت های مالی و کنترل های داخلی بر قابلیت مقایسه پذیری سود در شرکت های خانوادگی و غیر خانوادگی

بررسی رابطه بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و ضعف در کنترل های داخلی