تماس با حراست

 

 خواهشمند است اخبار، گزارش ها ، پیشنهادها و انتقادات خود را از طریق تلفن و پست الکترونیک زیر اعلام فرمایید.

  داخلی  109  051-38840838
Herasat@attar.ac.ir