امور فرهنگی و دانشجویی


مکان: ساختمان شماره 2 - واحد 4
مدیر امور فرهنگی و دانشجوئی: آقای حسین حسنی سعدی
تلفن مدیر امور فرهنگی و دانشجوئی: 38830118 داخلی 115
تلفن مستقیم: 38835483

قابل توجه کلیه دانشجویان « الزامات پوششی و وضع ظاهری دانشجویان »

دریافت فایل