امور فرهنگی و دانشجویی

مکان: ساختمان شماره 2 - واحد 4

معاونت فرهنگی و دانشجوئی: سرکار خانم دکتر هوشیار

کارشناس امور فرهنگی و دانشجوئی: سرکار خانم خدادوست
تلفن معاونت امور فرهنگی و دانشجوئی: 38830118 داخلی 114

تلفن کارشناس امور فرهنگی و دانشجوئی: 38830118 داخلی 115

تلفن مستقیم: 38835483

قابل توجه کلیه دانشجویان « الزامات پوششی و وضع ظاهری دانشجویان »

دریافت فایل