معرفی مدیر فرهنگیمکان: ساختمان شماره 2 - واحد 4
مدیر امور فرهنگی : خانم مداحان
تلفن مدیر امور فرهنگی و دانشجوئی: 38830118 داخلی 115
پست الکترونیک : Cultural@attar.ac.ir
قابل توجه کلیه دانشجویان « الزامات پوششی و وضع ظاهری دانشجویان »
دریافت فایل