آموزش

 

مکان: ساختمان شماره 2 واحد 2

معاونت آموزشی: سرکار خانم سلطانیان

مدیر آموزش: آقای فرامرز سرگلزائی

کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی : سرکار خانم عبدالله نیا

کارشناس آموزش و امور کلاسها: سرکار خانم محمدی

کارشناس امور فارغ التحصیلان و وام: سرکار خانم رمضانی

کارشناس گروه ها: سرکار خانم حکم آبادی

تلفن تماس معاونت آموزشی : 38830118  داخلی 119

تلفن تماس مدیرآموزش : 38830118  داخلی 120

تلفن تماس تحصیلات تکمیلی : 38830118  داخلی 122

تلفن تماس امور کلاسها : 38830118  داخلی 123

تلفن تماس کارشناس امور فارغ التحصیلان : 38830118  داخلی 125

تلفن تماس کارشناس گروه ها : 38830118  داخلی 124