دبیرخانه

 

مکان: ساختمان شماره 2 واحد 6

مسئول دبیرخانه و روابط عمومی: سرکار خانم صادقیان 

تلفن تماس: 38830118 داخلی 101