واحد کارپردازی و خدمات

 

مکان: ساختمان 1 واحد 5

مسئول کارپردازی و خدمات و امور اداری: آقای حسین حسنی سعدی

نیروی خدمات 1: آقای عابدینی

نیروی خدمات 2: آقای رجائی

تلفن تماس مسئول کارپردازی و خدمات: 38830118 داخلی 139

تلفن تماس نیروی خدمات: 38830118 داخلی 140 و 141