مدیر گروه مدیریت

 

مدیر گروه: آقای دکتر یوسف رمضانی

مرتبه علمی: استادیار

مکان: ساختمان شماره 2 واحد 7

تلفن تماس: 38830118 داخلی 112

پست الکترونیک : d.ramezani@attar.ac.ir

رشته مدیریت:

رشته مدیریت دانشکده براساس مصوبات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری با هدف تامین متخصصان مورد نیاز کشور

 تاسیس شده است.

الف)- دوره کاردانی:

گرایش این دوره شامل مدیریت بازرگانی میباشد.

ب)- دوره کارشناسی پیوسته:

گرایش این دوره شامل مدیریت بازرگانی و مدیریت مالی میباشد.

ج)- دوره کارشناسی ناپیوسته:

گرایشهای این دوره شامل مدیریت بازرگانی-دولتی میباشد.

د)- دوره کارشناسی ارشد:

با هدف ارتقای سطح دانش مدیریت جامعه و تربیت پژوهشگران و مدرسین مراکز آموش عالی در مقطع کارشناسی ارشد و نیز تربیت

نیروی انسانی توانمند برای بر عهده گرفتن وظیفه مدیریت و مدیران ارشد برای کمک به تصمیم سازی های صحیح دایر شده است. در

طول دوره تحصیل سعی می شود که در هر درس دانشجویان با نظریات و دیدگاه های مختلف و جدیدترین تحقیقات مرتبط با آن درس در

سطح بین المللی آشنا شوند. گرایش های این دوره مدیریت بازرگانی عبارتند از بازاریابی و بازرگانی بین الملل.