کارشناس گروه مدیریت

 

کارشناس گروه مدیریت: خانم حکم آبادی

مکان: ساختمان شماره 2 واحد 2

تلفن تماس: 38830118 داخلی 124