تحصیلات تکمیلی گروه مدیریت

 

مراحل اخذ ,تدوین و دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دانشجوی گرامی با کلیک بر روی هر یک از عناوین زیر , توضیحات کامل مربوط
به هر بخش را مشاهده می فرمائید.

1 - انتخاب موضوع پایان نامه

 2 - انتخاب استاد راهنما مشاور

3 - تکمیل فرم پیشنهاده  پایان نامه و ارائه آن به گروه

« دانلود فرم »

4 - تصویب فرم پیشنهادی پایان نامه

5 - دستورالعمل نحوه تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد

6- فرم تقاضای دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

7- اعلام آمادگی و تعیین تاریخ دفاع

8- برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه

9 - ثبت نمره نهائی

بارگزاری فرمهای صحافی و تحویل صحافی

بارگزاری فرم تعهد

نمودار گردش کار پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم همانند جویی