قوانین آموزشی دانشجویان ارشد حسابداری

 

1- مدت مجاز تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دو سال تمام می باشد.

2- درصورت عدم اتمام تحصیل در مدت مجاز، برای نیمسال پنجم پس از درخواست دانشجو و تأیید گروه آموزشی مربوطه به
    تصویب شورای تحصیلات تکمیلی مؤسسه می رسد .

3- در صورت نیاز به ادامه تحصیل دانشجو در نیمسال ششم این موضوع با درخواست دانشجو و تایید گروه آموزشی مربوطه
    و شورای تحصیلات تکمیلی مؤسسه جهت بررسی و اتخاذ تصمیم مناسب به کمیسیون بررسی موارد خاص ارجاع می گردد.

4- چنانچه کمیسیون بررسی موارد خاص مختار با ادامه تحصیل دانشجو در نیمسال ششم موافقت نمود و در صورت عدم منع
    تحصیل از سوی نظام وظیفه (در مورد دانشجویان ذکور) حکم افزایش سنوات بمدت یک نیمسال توسط رئیس کمیسیون ذیربط
    صادر می گردد.

5- ثبت نام دانشجو در نیمسال ششم مطابق شهریه دانشجویان پذیرفته شده در آن سال تحصیلی محاسبه و دریافت خواهد گردید.

6- در صورت عدم اتمام تحصیل دانشجو در نیمسال ششم حکم اخراج به دلیل نداشتن سنوات مجاز تحصیلی صادر خواهد گردید
    و مراتب به سازمان نظام وظیفه اعلام خواهد گردید.


اداره آموزش
93/08/25