تحصیلات تکمیلی گروه اقتصاد

1 - تکمیل فرم پیشنهاده « Proposal » پایان نامه و ارائه آن به گروه

« دانلود فرم »

2 - نمومه فرمهای گروه اقتصاد

« دانلود نمونه فرم ها » 

3 - نمودار گردش کار پایان نامه کارشناسی ارشد

4 - فرم همانند جویی

5 - دستورالعمل نحوه تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد

مراحل انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

1 - انتخاب موضوع و حوزه مطالعاتی و انتخاب استاد راهنما با توجه به حوزه

مطالعاتی و با در نظر گرفتن تعداد پایان نامه های در دست راهنمایی ایشان

2 - نوشتن پیشنهاد موضوع در فرم (فرم از سایت مؤسسه قابل دانلود می باشد)

و تحویل فرم پیشنهاد موضوع پس از امضای استاد راهنما به گروه اقتصاد

3 - تصویب موضوع در جلسه تحصیلات تکمیلی گروه

4 - انجام اصلاحات پیشنهاد موضوع در صورتی که در جلسه اصلاحاتی

بر آن مترتب باشد و تحویل آن به گروه

5 - گرفتن تأییدیه Irandoc مبنی بر تکراری نبودن موضوع

(از طریق سامانه پیشینه پژوهش) و تحویل آن به گروه

6 - نوشتن پروپوزال (پیشنهاده پایان نامه پایان نامه) با مشورت استاد راهنما

7 - دانلود فرم پیشنهاده پایان نامه از سایت مؤسسه و تکمیل آن به ویژه امضای استاد

راهنما و استاد مشاور و تحویل فرم تکمیل شده به گروه

8 - تصویب پیشنهاده پایان نامه در جلسه تحصیلات تکمیلی گروه

(حضور دانشجو در این جلسه جهت دفاعیه پروپوزال الزامی است)

9 - انجام اصلاحات پیشنهاده پایان نامه در صورتی که در جلسه اصلاحاتی

بر آن مترتب باشد

10 - تحویل پیشنهاده پایان نامه اصلاح شده پس از امضای استاد راهنما

و استاد مشاور به گروه و به ویژه تکمیل فرم انتهای پیشنهاده پیرامون انجام

اصلاحات جهت صدور ابلاغیه

11 - صدور ابلاغیه پایان نامه توسط اداره آموزش

12 - نوشتن تمام فصول پایان نامه زیر نظر اساتید محترم راهنما و

مشاور و  براساس راهنمای تدوین

13 - تکمیل فرم تقاضای دفاع از پایان نامه در صورت تأیید اساتید راهنما

و مشاور و تحویل آن به گروه

14 - برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه وثبت نمره نهایی

15 - انجام اصلاحات مطرح شده در جلسه و تکمیل فرم های مربوط به فارغ التحصیلی