سرپرست گروه اقتصاد اسلامی

مکان: ساختمان 2 واحد 4

سرپرست گروه: سرکار خانم خدادوست

تلفن تماس: 38835483 داخلی 115

تلفن مستقیم: 38835483

پست الکترونیک: z.khodadost@attar.ac.ir