مدیر گروه اقتصاد

مکان: ساختمان 2 واحد 2

مدیر گروه: آقای احمد شعرباف

تلفن تماس: 38835483 داخلی 108

پست الکترونیک: -