مدیر گروه علوم  اقتصاد

مکان: ساختمان 2 واحد 2

مدیر گروه: آقای دکتر احمد شعرباف

تلفن تماس: 38835483 داخلی 119

پست الکترونیک:  sharbaf@attar.ac.ir