مدیر گروه دروس عمومی

 

مدیر گروه دروس عمومی: خانم الهه مرادی

مکان: ساختمان 1 واحد 7

تلفن تماس: 38830118 داخلی 143

پست الکترونیک : Moradi.pnum@gmail.com