مدیر گروه دروس عمومی

 

مدیر گروه دروس عمومی: خانم الهه مرادی

مکان: ساختمان 1 واحد 4

تلفن تماس: 38830118 داخلی 137

پست الکترونیک: Moradi@attar.ac.ir