سرپرست گروه فقه و حقوق اسلامی

 

سرپرست گروه فقه و حقوق اسلامی: جناب آقای مهدی راشدی

مکان : ساختمان 2 واحد 7

تلفن تماس: 38830118 داخلی 113

پست الکترونیک : rashedi1338@gmail.com