سرپرست گروه فقه و حقوق اسلامی

 

 

 

 

 

 

 

 

سرپرست گروه فقه و حقوق اسلامی: جناب آقای طالب ملائی

مکان : ساختمان 2 واحد 5

تلفن تماس: 38830118 داخلی 132

پست الکترونیک : -