مدیر گروه زبان انگلیسی

 

 

 

 

 

 

مکان: ساختمان 1 واحد 4

مدیر گروه: خانم الهه مرادی

تلفن تماس: 38830118 داخلی 137

پست الکترونیک: moradi@attar.ac.ir