مدیر گروه زبان انگلیسی

 

مکان: ساختمان 1 واحد 4

مدیر گروه: خانم الهه مرادی

تلفن تماس: 38830118 داخلی 143

پست الکترونیک : Moradi.pnum@gmail.com