مدیر گروه علوم ورزشی

مکان: ساختمان 2 واحد 7

مدیر گروه: آقای سید احسان نظام

تلفن تماس: 38830118 داخلی 110

پست الکترونیک : se.nezam@attar.ac.ir

رشته علوم ورزشی:

رشته علوم ورزشی موسسه بر اساس مصوبات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری با هدف تامین متخصصان مورد نیاز کشور تاسیس شده است.

مقاطع و گرایش ها :

1 - کارشناسی پیوسته علوم ورزشی

2 - کارشناسی ناپیوسته علوم ورزشی

3 - کارشناسی ارشد رفتار حرکتی آموزش تربیت بدنی