معاونت اجرائی

 

 

 

 

 

 

مکان : ساختمان شماره 2 واحد 7

معاونت اجرائی : آقای احمد شعرباف عیدگاهی « دانشجوی دکتری مدیریت »

تلفن تماس : 38830118 داخلی 108