معاونت آموزشی

 

 

 

 

 

 

سرکار خانم زهره سلطانیان

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

مرتبه دانشگاهی: مربی

گروه آموزشی: حسابداری

مکان : ساختمان 2 واحد 2

تلفن : 38830118 داخلی 113