معاونت آموزشی

 

جناب آقای دکتر آرش آرین پور

مدارک تحصیلی:

دکترای حسابداری (دانشگاه علامه طباطبائی)

کارشناسی ارشد حسابداری (دانشگاه فردوسی مشهد)

کارشناسی حسابداری (دانشگاه فردوسی مشهد)

مرتبه دانشگاهی: استادیار

گروه آموزشی: حسابداری

مکان : ساختمان 2 واحد 2

تلفن : 38830118 داخلی 119

آدرس پست الکترونیکی 1: a.arianpoor@yahoo.com
آدرس پست الکترونیکی 2: arash.arianpoor@attar.ac.ir