معاونت آموزشی

 

جناب آقای احمد شعرباف عیدگاهی

کارشناسی : لیسانس مدیریت بازرگانی - دانشگاه فردوسی مشهد -  سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۰

کارشناسی ارشد : فوق لیسانس مدیریت بازرگانی (بازاریابی بین الملل ) - دانشگاه فردوسی مشهد سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴

دانشجوی دکترای رشته مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد در مرحله دفاع پایان نامه

مرتبه دانشگاهی: مربی

گروه آموزشی: مدیریت

مکان : ساختمان 2 واحد 2

تلفن : 38830118 داخلی 119

پست الکترونیک : sharbaf@attar.ac.ir

سمت : معاونت دانشجویی و مدیر واحد تبلیغات و عضو هیئت علمی ثابت گروه مدیریت