اطلاعیه آموزش در ارتباط با سنوات تحصیلی و اعاده به تحصیل

 

اطلاعیه واحد آموزش در ارتباط با سنوات تحصیلی و اعاده به تحصیل

 1 - سنوات تحصیلی:

دانشجویان گرامی با توجه به آیین نامه آموزشی چنانچه سنوات تحصیلی (مدت مجاز تحصیل)

شما به پایان رسیده است قبل از شروع بازه انتخاب واحد به کارشناس گروهها مراجعه و تقاضای

تمدید سنوات ارائه دهید همچنین آقایان جهت سنوات نظام وظیفه به مسئول امور نظام وظیفه

مراجعه نمایند.

2 - اعاده به تحصیل:

دانشجویان گرامی با توجه به آیین نامه آموزشی چنانچه به علت مشروطی بیش از حد مجاز نیاز

به بازگشت مجدد به تحصیل دارید قبل از شروع بازه انتخاب واحد به کارشناس گروهها مراجعه و

تقاضای خود را ارائه دهید.