بر ساحل نماز

 

موضوع : راهکارهای جذب دانشجویان به نماز

قشر جوان ودانشجو بزرگترین سرمایه مملکت است و برای حفظ آنان از شر دشمنان باید همواره مواظب بود. برای نیل به این مهم

بهترین راهکار حفاظت آن ها در پناه برج و باروی نماز است. از این رو این بنده  بر آن شد با عنایت به تجربه چهل ساله ارتباط با

اقشار جوان ونیز مشورت با برخی دوستان همکار اشاراتی به  این مهم داشته باشد.

فهرستی از راهکارها به شرح ذیل ارایه می گردد:

1- مخاطب شناسی.

2- روانشناسی  جوان.

3- آشنا ساختن دانشجو با معارف اسلام.

4- جذابیت مکان نماز .

5- ویژگی های برگزارکنندگاان نماز.

6- تبیین فلسفه نماز برای دانشجو

7- تبیین آثار و برکات نماز.

8- آگاهی بخشی در باره اهمیت نماز جماعت.

9- طرح سخنان دانشمندان غربی در باره نماز.

10- پاسخ به شبهات اینترنتی راجع به نماز.

11- شناسائی موانع چالش ساز در نماز و تلاش در رفع آن ها.

12- نقش خانواده ها.

13- نقش معلمان و اساتید.

14- نقش دولت ها.

15- شناسائی و معرفی مراکز و موسسات موفق در جذب دانشجویان به نماز.

16- کار آفرینی و رقع معظل بیکاری.

17- فراهم نمودن زمینه ازدواج ساده .

18- اهمیت دادن به نماز در برنامه های اردوهای دانشجوئی.

19- اهمیت بیشتر به حج دانشجویی.

20- ترغیب دانشجویان به تحقیق با موضوعیت نماز در کلاس های معارف .

گروه معارف اسلامی