برگزاری نخستین دوره TTC گروه زبان

 

برگزاری نخستین دوره TTC گروه زبان

گروه زبان انگلیسی موسسه آموزش عالی عطار از ترم جاری اقدام به برگزاری دوره های آموزش عالی با مجوّز

وزارت علوم و اعطای مدرک رسمی و قابل ترجمه از طرف این وزارت نموده است. در حال حاضر دوره تربیت

مدرس زبان انگلیسی (TTC) پایان هر هفته به مدت چهار ساعت در این دانشگاه برگزار می شود. با توجّه به

استقبال دانشجویان موسسه عطار و دانشگاههای دیگر، به زودی ثبت نام دوره دوم تربیت مدرس آغاز خواهد

شد. متقاضیان برای کسب اطلاع بیشتر می توانند به گروه زبان انگلیسی مراجعه نموده و یا با سرکار خانم صابر

مسئول ثبت نام و اطلاع رسانی دوره های آموزش عالی این موسسه تماس حاصل نمایند.