شورای آموزشی موسسه

 

اعضاء شورای آموزشی

دکتر مصطفی سلیمی فر استاد salimifar@attar.ac.ir
 دکتر احمد صباحی دانشیار sabahi@attar.ac.ir

محمود رضا مشار موحد

 

مربی

Moshar@attar.ac.ir

دکتر فلاحی

استاد falahi@attar.ac.ir
دکتر احمد شعرباف عیدگاهی

 استادیار
معاونت آموزش

Sharbaf@attar.ac.ir
دکتر آرش آرین پور

 استادیار
مدیر گروه حسابداری

 a.arianpoor@yahoo.com 
دکتر محمود هوشمند استاد  

 dr.mhooshmand@attar.ac.ir

فرامرز سرگلزائی  مدیر آموزش f.sargolzaei@attar.ac.ir