شورای آموزشی موسسه

 

اعضاء شورای آموزشی

دکتر مصطفی سلیمی فر استاد salimifar@attar.ac.ir
 دکتر احمد صباحی دانشیار sabahi@attar.ac.ir

محمود رضا مشار موحد

 

مربی

Moshar@attar.ac.ir

دکتر یوسف رمضانی  استادیار Usef_Ramzani@yahoo.com 
آرش آرین پور  مربی  a.arianpoor@yahoo.com 
زهره سلطانیان مربی  

 zo_so14@yahoo.com

فرامرز سرگلزائی  مدیر آموزش f.sargolzaei@attar.ac.ir