آدرس سالن تربیت بدنی

 

آدرس سالن ورزشی آقایون: پیروزی 79،بنفشه 9،مجموعه ورزشی ایران جهان، زمین چمن مصنوعی فوتبال

آدرس سالن ورزشی خانم ها: پیروزی 79، بنفشه 9،مجموعه ورزشی ایران جهان، سالن ورزشی سرپوشیده چند منظوره