اتوماسیون اداری

 

توجه : مسیرها از بسترهای شبکه ای متفاوت شما را به اتوماسیون اداری متصل می کنند در

صورت عدم ارتباط یا کندی سرعت در یک مسیر از مسیر دیگر با پورتال ارتباط برقرار کنید.

1 - مسیر اول در ارتباط با اتوماسیون اداری خارج از موسسه

2 - مسیر دوم در ارتباط با اتوماسیون اداری خارج از موسسه

3 - مسیر سوم در ارتباط با اتوماسیون اداری  از داخل موسسه