شهریه انتخاب واحد  نیمسال دوم 97-96 مقطع کارشناسی ارشد

 

شهریه نیمسال دوم انتخاب واحد  97-96 مقطع کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی

شهریه ترم
(علی الحساب)

مبلغ نقدی شهریه

مبلغ اقساطی شهریه

ارشد حسابداری ورودی 96

20,000,000

10.000.000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک اسفند ماه 96 و اردیبهشت 97

ارشد حسابداری ورودی 95

33,000,000

13.000.000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک اسفند ماه 96 و اردیبهشت 97

ارشد حسابداری ورودی94
(پایان نامه)

32,000,000

12.000.000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک اسفند ماه 96 و اردیبهشت 97

ارشد مدیریت  ورودی 96

24,500,000

10.500.000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک اسفند ماه 96 و اردیبهشت 97

ارشد مدیریت ورودی 95

24,000,000

10.000.000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک اسفند ماه 96 و اردیبهشت 97

ارشد مدیریت ورودی94
(پایان نامه)

23,500,000

11.500.000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک اسفند ماه 96 و اردیبهشت 97

ارشد اقتصاد ورودی 96

23,000,000

10.000.000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک اسفند ماه 96 و اردیبهشت 97

ارشد اقتصاد ورودی 95
(پایان نامه)

33,000,000

13.000.000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک اسفند ماه 96 و اردیبهشت 97

ارشد اقتصاد ورودی94
(پایان نامه)

32,000,000

12.000.000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک اسفند ماه 96 و اردیبهشت 97

تبصره1 : دانشجویانی ورودی 93 و ورودیهای 94 که پایان نامه مجدد دارند جهت محاسبه شهریه به واحد مالی مراجعه نمایند.

تبصره2 : لازم بذکر است آخرین تاریخ بابت چک اسفند ماه 25 می باشد.