شهریه انتخاب واحد  نیمسال دوم 97-96 مقطع کارشناسی

 

شهریه انتخاب واحد  نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 مقطع کارشناسی

رشته تحصیلی

شهریه ترم
(علی الحساب)

مبلغ نقدی شهریه

مبلغ اقساطی شهریه

حسابداری ورودی 96

11,000,000

5000.000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک اسفند ماه 96 و اردیبهشت 97

حسابداری ورودی 95

13,000,000

6000.000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک اسفند ماه 96 و اردیبهشت 97

حسابداری ورودی 94

11,000,000

5000.000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک اسفند ماه 96 و اردیبهشت 97

حسابداری ورودی93

9,000,000

4.000.000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک اسفند ماه 96 و اردیبهشت 97

حسابداری ورودی92

8,500,000

4000.000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک اسفند ماه 96 و اردیبهشت 97

مدیریت ورودی 95و96

11,000,000

5.000.000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک اسفند ماه 96 و اردیبهشت 97

مدیریت ورودی 94و93

10,000,000

5.000.000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک اسفند ماه 96 و اردیبهشت 97

مدیریت ورودی 92

9,500,000

4.500.000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک اسفند ماه 96 و اردیبهشت 97

مدیریت ورودی 92

8,000,000

4.000.000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک اسفند ماه 96 و اردیبهشت 97

فقه ورودیهای 94

10,000,000

5.000.000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک اسفند ماه 96 و اردیبهشت 97

فقه ورودیهای 96و95

11,000,000

5.500.000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک اسفند ماه 96 و اردیبهشت 97

زبان ورودی 95

10,000,000

5.000.000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک اسفند ماه 96 و اردیبهشت 97

زبان ورودی 96

11,000,000

5.500.000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک اسفند ماه 96 و اردیبهشت 97

مشاوره ورودی 96

11,000,000

5.500.000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک اسفند ماه 96 و اردیبهشت 97

تربیت بدنی ورودی 95و96

12,500,000

5.500.000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک اسفند ماه 96 و اردیبهشت 97

تبصره1 : دانشجویانی که کمتر از 10 واحد درسی دارند جهت محاسبه شهریه به واحد مالی مراجعه نمایند.

تبصره2 : لازم بذکر است آخرین تاریخ بابت چک اسفند ماه 25 می باشد.