جلسه دفاع از پایان نامه گروه مدیریت و اقتصاد

گروه مدیریت

نام دانشجو:

1 - عباس خادم الرضا

زمان و مکان : دوشنبه 30 بهمن ساعت 17 عصر کلاس 113

گروه اقتصاد

نام دانشجو  :

1 - آرزو رمضانی

2 - سید مهدی سیدی

زمان و مکان : دوشنبه 96/11/30 ساعت 18 عصر کلاس 113

تذکر مهم : فقط دانشجویان کارشناسی ارشد امکان حضور در جلسه دفاع پایان نامه را دارند.