مسابقه بزرگ کتابخوانی

 

این برنامه از فعالیتهای کانون کتابخوانی ،در سه بخش پاسخ به سوالات ،ارسال صدا یا تصویر گزیده ای از کتاب خاطرات

سفیر(خاطرات دانشجوی ایرانی در فرانسه ) بین 30 نفر شرکت کننده برگزار شد. برگزیدگان ،در مجموع از بین بخشهای

ارسالی  انتخاب و جوایز (نفر اول 1.000.000ریال ، نفردوم 5.00.000ریال ، نفرسوم 3.00.000ریال ) در مراسم

گرامیداشت حماسه فتح خرمشهر توسط ریاست محترم موسسه به ایشان اهداء شد.