دکتر الهام یزدان مهر

 

دکتر الهام یزدان مهر استادیار گروه زبان انگلیسی

تلفن : 38830118-051   داخلی  137

بیوگرافی علمی :

ایمیل : yazdanmehr@attar.ac.ir