شهریه نیمسال اول سال تحصیلی  98-97 مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

 

 

دریافت فایل اکسل شهریه نیمسال اول سال تحصیلی  98-97

شهریه نیمسال اول  98-97 مقطع کارشناسی

رشته تحصیلی

شهریه ترم

(علی الحساب)

مبلغ نقدی شهریه

مبلغ اقساطی شهریه

حسابداری ورودی 96

12,000,000

5000.000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک آبان ماه 97 و آذر97

حسابداری ورودی 95

11,000,000

4500000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک آبان ماه 97 و آذر97

حسابداری ورودی 94

11,000,000

4500000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک آبان ماه 97 و آذر97

حسابداری ورودی93

9,000,000

3500000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک آبان ماه 97 و آذر97

مدیریت ورودی 95و96

12,000,000

5.000.000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک آبان ماه 97 و آذر97

مدیریت ورودی 94و93

10,000,000

4000000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک آبان ماه 97 و آذر97

فقه ورودیهای 94

11,000,000

4.500.000ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک آبان ماه 97 و آذر97

فقه ورودیهای 96و95

12,000,000

5.000.000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک آبان ماه 97 و آذر97

زبان ورودی 95

10,000,000

4.000.000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک آبان ماه 97 و آذر97

زبان ورودی 96

12,000,000

5.000.000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک آبان ماه 97 و آذر97

تربیت بدنی ورودی 95و96

13,500,000

5.500.000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک آبان ماه 97 و آذر97

تبصره : دانشجویانی که کمتر از 10 واحد درسی دارند جهت محاسبه شهریه به واحد مالی مراجعه نمایند.

 
 
شهریه نیمسال اول 98-97 مقطع کارشناسی ارشد
 

رشته تحصیلی

شهریه ترم

(علی الحساب)

مبلغ نقدی شهریه

مبلغ اقساطی شهریه

ارشد حسابداری ورودی 96

21,000,000

10.000.000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک آبان ماه 97 و آذر97

ارشد مدیریت  ورودی 96

23,000,000

10.000.000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک آبان ماه 97 و آذر97

ارشد اقتصاد ورودی 96

22,000,000

10.000.000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک آبان ماه 97 و آذر97

تبصره : دانشجویانی ورودی 94و ورودیهای 95 که پایان نامه مجدد دارند جهت محاسبه شهریه به واحد مالی مراجعه نمایند.