مدیر مالی و اداری

 

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی

آدرس الکترونیکی

محمد علی هروی

Heravi@attar.ac.ir

 

مکان : ساختمان 2 واحد هفت

سمت : مدیر مالی و اداری

تلفن تماس داخلی : 38830118 داخلی 108

تلفن تماس مستقیم : 38835482