آدرس سالن های تربیت بدنی

 

آدرس سالن برای ورودی های97

آدرس سالن های ورزشی دروس تخصصی عملی تربیت بدنی : مجموعه ورزشی آبفا، انتهای بلوار شریعتی

دروس عمومی تربیت بدنی : پیروزی 79 ،مجموعه ورزشی ایران جهان

آمادگی جسمانی و دو میدانی پسران : مجموعه ورزشی تختی میدان سعدآباد پیست دومیدانی

آمادگی جسمانی و دو میدانی دختران : دانشگاه فردوسی پیست 22 بهمن