پذیرش دانشجو با شرکت در آزمون سراسری و یا بدون آزمون مرحله تکمیل ظرفیت در مقطع کارشناسی پیوسته

 

پذیرش دانشجو با شرکت در آزمون سراسری و یا بدون آزمون مرحله تکمیل ظرفیت در مقطع کارشناسی پیوسته