پذیرش دانشجو (بدون آزمون)  مرحله تکمیل ظرفیت در مقطع کاردانی به کارشناسی

 

پذیرش دانشجو (بدون آزمون) مرحله تکمیل ظرفیت در مقطع کاردانی به کارشناسی

بر اساس مجوز سازمان سنجش آموزش کشور در رشته های مشروحه زیر صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی پس
از تایید سازمان مذکور از تاریخ 1397/8/19 دانشجو می پذیرد.

با توجه به محدود بودن ظرفیت پذیرش، اولویت ثبت نام با توجه به زمان مراجعه و ارائه مدارک متقاضیان محترم است.

1- مدیریت دولتی

2- مدیریت بازرگانی

کوثر شمالی 43 تلفن 38830118  داخلی 120 و 119  سایت : attar.ac.ir                      

روابط عمومی موسسه