اردوی فرهنگی تفریحی اخلمد

 

اردوی فرهنگی تفریحی اخلمد ویژه دختران پنجشنبه مورخ ۱۲ اردیبهشت ماه با حضورگرم جمعی از دانشجویان دختر