برگزاری کارگاههای آموزشی وکلاس رفع اشکال انجمن علمی گروه مدیریت

 

برگزاری کارگاههای آموزشی و کلاس رفع اشکال از فعالیتهای انجمن علمی گروه مدیریت