شورای پژوهشی

 

اعضاء شورای پژوهشی

دکتر وجیهه هوشیار

استادیار

ریاست موسسه

v.hoshyar@attar.ac.ir

 دکتر احمد صباحی

دانشیار

عضو هیئت موسس

sabahi@attar.ac.ir

 

دکتر معصومه عارف

استادیار

مدیر گروه مدیریت

M.Aref@attar.ac.ir

زهره سلطانیان

مربی

معاونت فرهنگی

z_soltaniyan@attar.ac.ir

دکتر احمد شعرباف عیدگاهی

 استادیار
معاونت آموزش

Sharbaf@attar.ac.ir
دکتر آرش آرین پور

 استادیار
مدیر گروه حسابداری

 a.arianpoor@yahoo.com arash.arianpoor@attar.ac.ir
 

دکتر محمود هوشمند

استاد

عضو هیئت موسس

 

 hooshmand@attar.ac.ir

دکتر امید بهبودی

استادیار

مدیر پژوهش

drBehboodi@attar.ac.ir