برگزاری کارگاه  گروه درمانی

همراهی مهمانان عزیز در برگزاری این همایش  و سخنرانی دبیر انجمن علمی مشاوره

اعضای انجمن درحال آمادگی مکان و هدایای مهمانان برای برگزاری کارگاه گروه درمانی

همکاری و هماهنگی عالی اعضای پر انرژی انجمن علمی مشاوره در برگزاری این همایش