اطلاعیه مربوط به دانشجویان اتمام سنوات تحصیلی یا مشروطی بیش از حد مجاز

 

دانشجویان گرامی

چنان چه مدت مجاز تحصیل شما به اتمام رسیده است ( سنوات تحصیلی ) یا تعداد نیمسالهای مشروطی شما بیش از حد مجاز می باشد جهت درخواست

بازگشت به تحصیل به سامانه سجاد به آدرس Portal.saorg.ir مراجعه و ثبت نام نمائید. لازم به ذکر است پس از تایید شدن درخواست شما توسط آموزش

پیامک برای شما ارسال می گردد و انتخاب واحد امکان پذیر می باشد .  

اداره آموزش